30-01-2023

Giai đoạn hình thành Chi bộ

- Chi bộ thành lập theo quyết định:  số 34- QĐ/QU ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Số đảng viên lúc thành lập : 04  gồm các đồng chí :

1/ Nguyễn Đông Tùng – Bí thư chi bộ - Phó giám đốc Trung tâm (2003 – 2005)

2/ Nguyễn Lê Minh – Đảng viên – Giám đốc Trung tâm

3/ Nguyễn Quốc Phúc – Đảng viên – Phó giám đốc Trung tâm

4/ Nguyễn Thị Ngà – Đảng viên – Kế toán trưởng