30-01-2023

Các kỳ Đại hội Đảng viên Chi bộ

*  Đại hội lần I – Nhiệm kỳ ( 2005 – 2008) và bổ sung phát triển đến 2010

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh

- Phó Bí thư : Đ/c Lê Thị Thúy Ngọc  (Quận ủy chỉ định giữa nhiệm kỳ)

*  Đại hội lần II – Nhiệm kỳ ( 2010 – 2015) 

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh  

- Phó bí thư : Đ/c Nguyễn Quốc Phúc  ( Quận ủy chỉ định giữa nhiệm kỳ)

* Đại hội lần III – Nhiệm kỳ 2015 – 2020 , 17 Đảng viên (1 dự bị)

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh

- Phó bí thư : Đ/c Nguyễn Quốc Phúc

- Cấp ủy viên : Đ/c Đặng Thị Kim Ngọc